HUURVOORWAARDEN

Betaling

Facturen worden voldaan door de huurder volgens de door de verhuurder gestelde betalingstermijn.

 

Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht om aan het begin van de huurperiode deze machines compleet en in goede staat ter beschikking van de huurder te stellen.

 

Derdenbeding

Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal huurder het object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang  ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het object door huurder zou willen continueren, is de huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

 

Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht zich het werkrisico van diefstal of verduistering te verzekeren en zal de machines als een goed huisvader behandelen.

 

Wanprestaties huurder

Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de verhuurder, indien de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, het recht om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Verhuurder heeft tevens het recht op vergoeding van zijn schade daardoor ontstaan.

 

Schade en/of verlies

Huurder is aansprakelijk voor schade door verlies, inbeslagneming van deze machines.

 

Let op! Kabelschade is voor risico van de huurder. Bij schade zoals hierboven genoemd, dient huurder ogenblikkelijk verhuurder te verwittigen, het schadeformulier in te vullen en aangifte te doen bij de politie te plaatse. Huurder is verplicht een feit, waaruit schade voortvloeit of kan voortvloeien en/of dat verhuurder en/of verzekeraar van belang kan zijn (o.a. boetes), onmiddellijk aan verhuurder mee te delen. Huurder zal zich zo mogelijk houden aan aanwijzingen van verhuurder.

 

Schade veroorzaakt door derden

Als blijkt dat schade door derden toegebracht aan de machines, is vergoed door de verzekering, dan zal verhuurder het ingehouden risico terstond afdragen aan huurder.

 

Kosten tijdens huurperiode

Voor rekening van huurder zijn alle aan het directe gebruik van de machines verbonden kosten, zoals die van brandstof en olie e.d., boetes, gerechtskosten e.d., tenzij deze voortvloeien uit een omstandigheid die voor rekening van de verhuurder dient te komen. Met uitzondering van het hierboven genoemde, komt het normale onderhoud voor rekening van de verhuurder. Huurder is wel verplicht het noodzakelijke onderhoud (o.a. servicebeurten) te laten uitvoeren. Voor reparaties heeft huurder toestemming van de verhuurder nodig.

 

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn bijgevoegd. Door het verstrekken van de opdracht verklaart huurder de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, de inhoud ervan te kennen en hiermee akkoord tij zijn.

 

Ondertekening

Deze voorwaarden zijn opgesteld door de verhuurder en voor akkoord getekend door de huurder.

 

 

Wilschut Grondwerk en Dienstverlening B.V. Blaakweg 16a, 6732GL Harskamp, 085-0206432

info@kleinegrondzeef.nl  www.kleinegrondzeef.nl

IBAN NL35 RABO 0121 7602 27 Btw-nr NL861137061B01 KvK 77771362